• ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ

КАКВО Е ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ?

Способността на конструкцията да запазва носеща и/или ограждаща функция в условия на пожар.

Критерии за огнеустойчивост:

Носимоспособност (R)–  критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.

–       Непроницаемост (Е) – критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.

–       Изолираща способност (I)– критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него.

Симвопът R обозначава сутруктурния елемент, който, при пожар, трябва да запази само устойчивост (напр. изолирана греда или колона)

Символът RE идентифицира конструктивен елемент, който трябва да поддържа както устойчивостта, така и непроницаемостта/уплътняването (напр. стена или под, който има разделителна функция и за който не е необходимо да ограничава повишаването на температурата върху повърхността на елемента, който не е изложен на огъня)

Симвопът REI идентифицира конструктивен елемент, който трябва да поддържа устойчивост, непроницаемост и изолация (както в предишния пример, когато също се иска ограничаване на повишаването на температурата върху повърхността на елемента, който не е изложен на огъня)