БИЗНЕС ПОЛИТИКИ

Политика на AARONITE ITALIA S.R.L. :

е да изпълняват дейността си по начин, който осигурява безопасността на служителите им, трети страни, включени в дейността им, клиенти и общността. Дружеството ще продължи да полага усилия, за да предотврати всички инциденти, наранявания и професионални болести чрез активното участие на всеки служител. Дружеството се обвързва да полага усилия с цел да идентифицира и елиминира контрола на рисковите ситуации, свързани с дейностите му.

Следователно е политика на Обществото да:

 • провежда регулярна поддръжка на оборудването, да приема мерки за управление, да предоставя обучение и провежда операции за безопасността на хората и имуществото;
 • се справя бързо и ефективно при спешни ситуации или инциденти, които могат да възникнат по време на работа;
 • уважава всички приложими закони и разпоредби и, когато такива не съществуват, да спазва стандартите по отговорен начин;
 • има широки познания по ефектите на безопасността, надлежно да прилага резултатите и запознава служители, изпълнители и всички замесени страни;
 • увеличава осведомеността на служителите, изпълнителите и трети страни, действащи от името на дружеството, тяхната роля и отговорност в сферата на трудовата безопасност и да насърчава безопасното поведение извън работната среда;
 • извършва подходящи проучване и оценки на стъпките си, за да изчисли прогреса и да осигури спазване на тези политики.

ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНИТЕ ПРОДУКТИ

Политика на AARONITE ITALIA S.R.L. е да:

идентифицира и управлява рисковете, свързани с работата и приложението на продуктите, ползвани при изпълнение на дейността, чрез подходящи процедури и практики, осигурявайки адекватно ниво на безопасност за хората и околната среда; посочи конкретно предпазните мерки, които да се вземат при работа, транспортиран и изхвърляне на продуктите съгласно информационните листи за безопасност, предоставени от производителя и съгласно приложимите закони и разпоредби и при поемане на разумни действия към клиенти или други, които могат да бъдат изложени на влияние; спазване на приложимото законодателство и наредби и, когато такива няма, спазване на признатите стандарти; оценка на потенциално нежелани ефекти върху здравето, безопасността и околната среда като приоритети при избора на продукти, които да се ползват; извършване на надлежни оценки на операциите за преглед на прогреса и осигуряване на спазване на тази политика.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Политика на AARONITE ITALIA S.R.L. е да:

провежда дейността си по начин, съвместим с нуждите на околната среда и икономическите нужди на общността, в която действа. В допълнение, политика на дружеството е да спазва всички закони и разпоредби, и когато такива не съществуват, да спазва надлежните стандарти. Дружеството поема, при всяка негова дейност, да полага усилия, за да подобри резултатите си в сферата на защита на околната среда. Общността насърчава вниманието и уважението към околната среда; набляга на отговорността на всеки служител относно околната среда и осигурява, че се изпълняват подходящите оперативни практики и програми за обучение на персонала.

Следователно е политика на Обществото да:

 • управлява дейността си с цел предотвратяване на инциденти и проверка дали емисиите или отпадъците са под препоръчителното ниво;
 • бързо и ефективно справяне с инциденти, които могат да възникнат по време на операции;
 • задълбочаване на разбирането за ефектите на операциите по околната среда, подобряване на техниките за защита и увеличаване на възможността за изпълнение на операциите по начин, съвместим с околната среда;
 • изследвания и оценки на операциите с цел оценка на прогреса и осигуряване на спазването на политиките.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО АЛКОХОЛА И НАРКОТИЦИТЕ

Политика на AARONITE ITALIA S.R.L. е да:

се ангажира със създаване и поддържане на безопасна, здравословна и продуктивна работна среда за всички служители. Дружеството разбира, че злоупотребата с алкохол, наркотици или подобни субстанции от служителите силно засяга възможността им да изпълняват задълженията си и може да има значителни вредни последици за тяхната безопасност, ефективност и продуктивност. Ползването, притежанието, разпределянето или продажбата на алкохол или лекарства, подлежащи на контрол и непредписани от лекар в помещенията на дружеството, е строго забранено и съставлява причина за дисциплинарно освобождаване. Тези, които считат себе си за пристрастени към горепосочените субстанции се съветват да потърсят медицинска помощ и да следват подходящо терапевтично лечение незабавно и преди състоянието им да навреди на възможността им за работа и да застраши тях, колеги или трети страни, както и самото предприятие. Обществото признава зависимостта от алкохол и лекарства като лечимо състояние. Освен ако друго не е описано в настоящия абзац, когато състоянието на въздействие на служителя от алкохол и наркотици е такова, че не причинява невъзможност за работа, но съставлява опасност при изпълнение на задачите или за безопасността на дружеството, то си запазва правото да ограничи задълженията до лимитите, описани в закона. Недопустимостта за работа на служителя, породена от зависимостта от алкохол или наркотици, дори след лечение, може да доведе до прекратяване на трудовите правоотношения с основателна причина. Пиене на алкохол и вземане на наркотици или подобни субстанции е забранено по време на работа. Препоръчително е служителите да избягват събирания дори извън работно време, ако последиците могат да се отразяват на трудовия процес. Дружеството си запазва правото да контролира, без известие, изпълнението на работа, и да отстрани персонал, който е в състояние на риск от дисциплинарни действия.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВОТО

Основният принцип относно политиката за качество е:

„Най-високо удовлетворение на клиента по отношение неговите очаквания и нужди, достигнато чрез спазване на процедурите за съхранение на продукта, процедури по приложение и инсталиране на пожарозащитни системи, изолационни системи и антикорозионни продукти“  чрез систематично изпълнение на Система за контрол на качеството, отговаряща на изискванията на UNI EN ISO 9001:2008. AARONITE ITALIA е взело решение да въведе Система за контрол на качеството, за да идентифицира и отговори на нуждите на клиентите си, така че да могат да се съставят предложения, технически решения и услуги, които отговарят на очакванията им съгласно техническите разпоредби и закони относно пасивната пожарозащита и с цел постигане на конкурентоспособни предимства и достигане, поддържане и подобрение на изпълнение и възможност относно ефективността и ефикасността. Политиката относно качеството се роди като обвързаност на Управлението, чрез  работата на цялата организация, за да се спазват изискванията на UNI EN ISO 9001: 2008, техническите и законови разпоредби в сила за пожарозащита както и производителите на пожарозащитни системи. Чрез работата на мениджъра по качество, Управлението приема да осигури, че политиката е разбрана, споделена, изпълнена и поддържана на всички нива на организацията. Този документ се разпространява на всички нива на организацията чрез обучения и осигуряване, че е разбран от персонала. На база основните принципи, посочени по-долу, са дефинирани цели, които се наблюдават чрез години проверки от Управлението, за да се подобрява непрекъснато ефективността на системата за управление на качеството.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

 • Наблюдение и идентифициране на нуждите на клиентите
 • Непрекъснато подобрение на качеството на управление на предлаганите услуги с цел достигане на Политика за качеството и генериране на положителни икономически резултати.
 • Осигуряване на наличността от професионални умения съгласно нуждите на клиента
 • Постоянно подобряване на имиджа на пазара
 • Осигуряване на стабилна оценка, мотивиране и професионално израстване на човешките ресурси
 • Съблюдаване на изискванията на Системата за управление на качеството и осигуряване на ефективно подобрение
 • Преразглеждане на Политиката за качеството, осигуряване, че целия персонал разбира съдържанието и е обвързан със спазването ѝ

ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Ползването на лични предпазни средства както и Вашият интерес за защита на здравето Ви е задължително съгласно много закони, включително 626/94, заменен от Закон за универсална безопасност 81/2008.

Видът лични предпазни средства, които да се ползват, е посочен в Документа за оценка на риска на дружеството за индивидуалните задачи, които ще се изпълняват.

Документът е интегриран с този на клиента, в чиито помещения (рафинерии, магазини, цехове) ще извършваме дейност.

Aaronite Italia S.r.l. предоставя лични предпазни средства, инструктира Ви относно правилното им ползване, непрестанно следи дали спазвате мерките за безопасност. Ако не се чувствате в безопасност няма да можете пълноценно да намирате работа за клиентите си и по този начин да генерирате приход, който гарантира заплатата Ви всеки месец.

Закон 300/1970 дава право на Вашия работодател за налага дисциплинарни мерки, а Закон 81/2008 дава също така правомощия за освобождаването Ви, ако многократно не спазвате изискванията за безопасност.

Следователно, когато нямате работа и не ползвате лични предпазни средства:

 • незабавно ще бъдете повикани от Собственика на кораба или Служителя по безопасност или самия Клиент;
 • в срок от 10 дни вербално обжалване ще бъде формализирано от службата в писмен вид,
 • ако от 5ти и 20ти от известието не получим писмено оправдание от Вас за инцидента, ще имате неплатен отпуск или глоба, която ще Ви се удържи от заплатата;
 • ако имате писмени бележки, съгласно приложимото законодателство работодателят може да реши да Ви освободи с цел безопасността на Вас, Вашите колеги и запазване на доброто име и сериозността на дружеството.